Ouderparticipatie

Bij veel activiteiten op school is de medewerking van ouders onontbeerlijk. De medezeggenschapsraad, de ouderraad, de contactouders en de verkeersbrigadiers vormen de spil van de ouderparticipatie.

Zonder de inzet en hulp van ouders zou een school niet goed functioneren.
Op montessorischolen bestaat een traditie van ouderhulp en het is een prima manier om bij het wel en wee van de school – en dus van uw kinderen – betrokken te zijn.

Hulpouders

Dit zijn al die ouders, die het leuk vinden af en toe eens een uurtje te helpen in de klas of in de school.

Bekende vormen van ouderhulp zijn o.a.:
- leeshulp aan 1 leerling of een groepje
- helpen bij een opdracht in de onderbouw
- inkopen doen voor diverse activiteiten en festiviteiten
- assistentie excursies en andere uitstapjes
- technische klussen
 

Contactouders

Elke groep heeft een contactouder die de ouders van de groep vertegenwoordigt en belangrijk ondersteunend werk doet bij allerlei festiviteiten, zoals sportdagen, uitstapjes, voorstellingen e.d

Medezeggenschapsraad

In overeenstemming met de Wet op de Medezeggenschap is op school een Medezeggenschapsraad opgericht. De medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en teamleden. De ouders kiezen de leden van de raad voor de oudergeleding en het personeel kiest de leden van de personeelsgeleding. De taak van de Medezeggenschapsraad is in een medezeggenschapsreglement vastgelegd. De vergaderingen zijn openbaar en van de notulen wordt een exemplaar op de schoolapp gepubliceerd. Bij het aftreden van een lid worden verkiezingen gehouden.

De medezeggenschapsraad heeft een eigen emailadres: mr@mslv.nl 

Ouderraad 

Binnen de school functioneert een netwerk van ouders, dat in belangrijke mate de ouderparticipatie vormgeeft: de ouderraad. De ouderraad bestaat uit circa 10 enthousiaste ouders. De ouderraad fungeert als een klankbord en doorgeefluik van ideeën. De ouderraad biedt een belangrijke ondersteuning door middel van uitvoerende activiteiten bij allerlei festiviteiten, sportdagen en heeft een spilfunctie bij het coördineren en het verlenen van hand- en spandiensten.
De ouderraad vergadert een aantal keer per jaar en de vergaderingen zijn openbaar.

De ouderraad heeft een eigen emailadres: or@mslv.nl 

Verkeersbrigadiers

Een groep ouders heeft onder leiding van de verkeersouder een opleiding tot verkeersbrigadier gevolgd. Zij vormen nu een verkeersbrigade en elke dag worden onze kinderen geholpen veilig over te steken op het gevaarlijke kruispunt bij de school. 

Ouders van leerlingen van onze school kunnen zich opgeven voor verschillende vormen van ouderparticipatie.

 

Cookie instellingen