Protocol overstap PO-VO

In groep 8 krijgen de kinderen een basisschooladvies (BSA) voor de overgang naar de middelbare school. Hieronder wordt beschreven hoe het schooladvies op onze school tot stand komt.

De regels voor het schooladvies

Het schooladvies van de basisschool dient uiterlijk 1 maart te worden vastgesteld. Dit schooladvies is bindend voor toelating tot het voortgezet onderwijs. Dat wil zeggen: de middelbare school moet een kind toelaten op het niveau van het schooladvies. Een hoger niveau mag ook. Plaatsing op een lager niveau mag alleen als ouders daarom verzoeken. Alle kinderen maken in groep 8 een verplichte eindtoets: de Route 8-eindtoets. De uitslag hiervan geldt als een tweede gegeven.
 

De totstandkoming van het schooladvies

Het schooladvies wordt gebaseerd op leerprestaties, de aanleg en de (sociaal-emotionele) ontwikkeling van het kind gedurende de gehele basisschoolperiode.

Interne organisatie rondom het schooladvies

 1. Montessorischool Leidschenveen (MSL) geeft het kind eind groep 7 een uitstroomperspectief (voorlopig schooladvies). Dit doorstroomperspectief wordt door meerdere personen binnen de school gezamenlijk besproken en vastgesteld. Deze schoolverlaterscommissie, bestaat uit de directeur, de intern begeleider, de bovenbouwcoördinator, een orthopedagoog van het HCO en de groepsleerkracht(en). Een gespreksverslag (hoofdlijnen) wordt vastgelegd in ParnasSys (leerlingadministratiesysteem).
 2. De groepsleerkracht brengt het kind en de ouders aan het eind van het schooljaar mondeling op de hoogte van het doorstroomperspectief.
 3. In september worden de kinderen van groep 8 ingevoerd in de digitale applicatie Onderwijs Transparant (POVO OT).
 4. Naar aanleiding van de gesprekken rondom het doorstroomperspectief kan bij een deel van de kinderen in november de Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO) of het Drempelonderzoek afgenomen worden. De NIO meet de algemene intelligentie en geeft een indicatie van het aanlegniveau, het drempelonderzoek is een leerstofvorderingentoets.
 5. De genoemde toetsen zijn geen onderdeel van de eindtoets maar kunnen gebruikt worden om het schooladvies steviger te onderbouwen.
 6. In september organiseert de school een informatieavond voor de ouders van de kinderen uit groep 8 met als onderwerp de overstap naar het voortgezet onderwijs (vo) en de eindtoets. Er wordt onder andere ingegaan op de toets zelf, de interpretatie ervan en de vervolgstappen.
 7. In december stelt de schoolverlaterscommissie een schooladvies vast. Het gespreksverslag wordt in hoofdlijnen opgenomen in ParnasSys.
 8. In december krijgt het kind een overzicht van scholen voor voortgezet onderwijs die passen bij het gegeven doorstroomperspectief.
 9. In januari worden kind en ouders door de groepsleerkracht op de hoogte gebracht van het schooladvies.
 10. De groepsleerkracht schrijft voor elk kind uit groep 8 een onderwijskundig rapport (OKR) voor de vo-school.
 11. Ouders schrijven hun kind in op een VO-school in de periode van 11 t/m 24 februari 2023.
 12. In april maken alle kinderen de eindtoets: Route 8.
 13. Eind mei wordt de uitslag van Route 8 intern besproken. Hierbij zijn de directeur, de intern begeleider, de bovenbouwcoördinator en de groepsleerkracht betrokken. Zie voor de procedure punt 6: Eindtoets
 14. De eindverantwoordelijkheid voor het schooladvies en het OKR berust bij de directeur.

Ondersteuning bij de oriëntatie en aanmelding op het vo

Om de kinderen alvast een kijkje te laten nemen op verschillende scholen voor voortgezet onderwijs, gaan alle kinderen uit groep 8 een dagdeel op bezoek bij het Haags Montessori Lyceum (HML), Dalton Voorburg en het Montaigne Lyceum. Tijdens deze momenten proeven de achtstegroepers de sfeer op een vo-school en maken ze kennis met het voortgezet (montessori)onderwijs.

In december ontvangt elk kind een scholenlijst met alle vo-scholen passend bij het doorstroomperspectief zodat er tijdig georiënteerd kan worden op een passende vo-school. De scholenlijst bevat alleen vo- scholen in de BOVO regio Haaglanden: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg. Groepsleerkrachten kunnen kind en ouders ondersteunen in het zoeken van scholen die passen bij het kind en het niveau van het kind. Tevens is er de digitale scholenwijzer om goed beslagen ten ijs de open dagen te kunnen bezoeken.

Ouders kunnen met hun kind de voorlichtingsdagen bezoeken die vo-scholen organiseren:
- 10 oktober t/m 5 november 2022 (alleen dit schooljaar is dit een extra periode)
- 9 januari t/m 10 februari 2023
Ouders maken vervolgens met hun een kind een voorkeurslijst. Het dringende advies is om minimaal 6 scholen in te vullen, om de kans op een plek te vergroten. Deze lijst is nodig bij de aanmelding in februari.

Communicatie met het vo

De groepsleerkracht schrijft voor elk kind uit groep 8 een onderwijskundig rapport (OKR) voor de vo-school. Het OKR wordt opgesteld ter onderbouwing van het schooladvies en is bedoeld voor de vo-school. De vo-scholen besluiten op basis van het OKR of zij een kind wel of niet aannemen.

In het onderwijskundig rapport staat:

 • Contactgegevens leerling
 • Leervorderingen en cognitieve capaciteiten
 • Ontwikkeling en ondersteuning
 • Advies en overdracht
 • Gegevens ouders/verzorgers
 • Bijlagen (indien van toepassing)
Het OKR wordt digitaal overgedragen aan de vo-school via een beveiligde omgeving van onderwijs transparant (OT). Het OKR wordt in januari eerst via de ouderrol van OT ter inzage aangeboden aan ouders. Als ouders en school het niet eens worden over de inhoud van het onderwijskundig rapport, kunnen ouders zelf hun zienswijze toevoegen, nadat de po-school het OKR definitief heeft gemaakt.

Het schooladvies is leidend en de vo-scholen mogen geen aanvullende toetsing eisen of kinderen zelf toetsen. Bij vragen gaat de vo-school in gesprek met de basisschool.
Na de definitieve inschrijving van kinderen vindt er met scholen uit de regio ook een mondelinge overdracht plaats. De groepsleerkracht zal naar deze uitwisselingsmarkt gaan.

Eindtoets

Op onze school maken de kinderen Route 8, een uitgave van AVISION. Dit is een adaptieve digitale toets, die naar onze opvatting recht doet aan de wijze, waarop wij onze kinderen een laatste check willen laten doen voor zij naar het vo gaan. De eindtoets vindt landelijk jaarlijks plaats tussen 15 april en 15 mei. Er worden 3 onderdelen getoetst: taal, rekenen en functioneren.

Bij taal komen de volgende onderdelen aan de orde:

 • Leesvaardigheid
 • Taalverzorging
 • Woordenschat
 • Begrippenlijst
 • Luistervaardigheid

Bij rekenen komen de volgende onderdelen aan de orde:

 • Getallen
 • Verhoudingen
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden
Bij functioneren komen de volgende onderdelen aan de orde:
 • Zelfconcept
 • Werkhouding
De uitslag van Route 8 wordt per post aan ouders verzonden. Bij het resultaat hoort een geadviseerd brugklastype, dit staat vermeld op het uitslagformulier. Als het geadviseerde brugklastype lager of gelijk is aan het schooladvies, heeft dit geen consequenties. Als het geadviseerde brugklastype hoger is dan het schooladvies, zal de school het schooladvies heroverwegen. Het is mogelijk dat het schooladvies wordt herzien, hiertoe is de school niet verplicht. In dergelijke gevallen zal de school hier met ouders over in gesprek gaan.

Dit protocol van overgang po-vo is goedgekeurd door het schoolbestuur.
Cookie instellingen