Protocol overstap PO-VO

In groep 8 krijgen de kinderen een schooladvies voor de overgang naar de middelbare school. Hieronder wordt beschreven hoe het schooladvies op onze school tot stand komt.

De regels voor het schooladvies

In de wet worden vanaf schooljaar 2023-2024 twee schooladviezen onderscheiden:
- het voorlopige schooladvies (VSA), dat wordt gegeven voor afname van de doorstroomtoets;
- het definitieve schooladvies (DSA), dat wordt gegeven na afname en de uitslag van de doorstroomtoets.

Het DSA van de basisschool dient uiterlijk 24 maart te worden vastgesteld. Dit advies is bindend voor toelating tot het voortgezet onderwijs. Dat wil zeggen: de middelbare school moet een kind toelaten op het niveau van het DSA. Een hoger niveau mag ook. Plaatsing op een lager niveau mag alleen als ouders daarom verzoeken. Alle kinderen maken in groep 8 een verplichte doorstroomtoets.

De totstandkoming van het schooladvies

Het schooladvies geeft aan voor welke vorm van voortgezet onderwijs uw kind op dat moment, gezien de signaleringen, de registraties en observaties van de leraar, de schoolvorderingen volgens het leerlingvolgsysteem (LVS) van BOOM en de totale indruk van de school, het meest geschikt wordt geacht. 
Het schooladvies wordt dus gebaseerd op leerprestaties, de aanleg en de (sociaal-emotionele) ontwikkeling van het kind gedurende de gehele basisschoolperiode. 

Interne organisatie rondom het schooladvies

 1. Montessorischool Leidschenveen (MSL) geeft het kind eind groep 7 een preadvies. Dit preadvies wordt door meerdere personen binnen de school gezamenlijk vastgesteld. Deze schoolverlaterscommissie bestaat uit de directeur, de intern begeleider/zorgcoördinator, de bovenbouwcoördinator, een orthopedagoog van Bazalt en de groepsleerkracht(en). Een gespreksverslag (hoofdlijnen) wordt vastgelegd in ParnasSys (leerlingadministratiesysteem).
 2. De groepsleerkracht brengt het kind en de ouders aan het eind van het schooljaar mondeling op de hoogte van het preadvies.
 3. In september worden de kinderen van groep 8 ingevoerd in de digitale applicatie Onderwijs Transparant (POVO OT).
 4. MSL meldt zich tussen 1 oktober en 15 november 2023 aan voor een doorstroomtoets.
 5. Naar aanleiding van de gesprekken rondom het preadvies kan bij een deel van de kinderen in november de Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO), het Drempelonderzoek of de Adaptieve digitale intelligentietest (Adit) afgenomen worden. De NIO meet de algemene intelligentie en geeft een indicatie van het aanlegniveau, het drempelonderzoek is een leerstofvorderingentoets. De genoemde toetsen zijn geen onderdeel van de doorstroomtoets maar kunnen gebruikt worden om het schooladvies steviger te onderbouwen.
 6.  In september organiseert de school een informatieavond voor de ouders van de kinderen uit groep 8 met als onderwerp de overstap naar het voortgezet onderwijs (vo) en de doorstroomtoets. Er wordt onder andere ingegaan op de toets zelf, de interpretatie ervan en de vervolgstappen.
 7.  In december overlegt de schoolverlaterscommissie over het voorlopig schooladvies. Het gespreksverslag wordt in hoofdlijnen opgenomen in ParnasSys.
 8. De groepsleerkracht schrijft voor elk kind uit groep 8 een onderwijskundig rapport (OKR) voor de vo-school.
 9. Tussen 10 en 31 januari worden kind en ouders door de groepsleerkracht op de hoogte gebracht van het voorlopig schooladvies (VSA).
 10. Op een dag in de eerste twee weken van februari maken alle kinderen de doorstroomtoets: Route 8.
 11. De uitslag van de doorstroomtoets wordt uiterlijk 15 maart aan de school bekend gemaakt. De uitslag wordt vervolgens intern besproken. Hierbij zijn de directeur, de intern begeleider/zorgcoördinator, de bovenbouwcoördinator en de groepsleerkracht betrokken.
 12.  Krijgt het kind een hoger toetsadvies dan het voorlopige schooladvies? Dan geeft MSL een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van het kind is, besluit MSL het voorlopige schooladvies niet te verhogen.
 13. Uiterlijk 24 maart ontvangt het kind en de ouders het definitieve schooladvies (DSA).
 14. Ouders schrijven hun kind in op een VO-school in de periode van 25 t/m 31 maart 2024.
 15. De eindverantwoordelijkheid voor het schooladvies en het OKR berust bij de directeur.

Ondersteuning bij de oriëntatie en aanmelding op het vo

Om de kinderen alvast een kijkje te laten nemen op verschillende scholen voor voortgezet onderwijs, gaan alle kinderen uit groep 8 een dagdeel op bezoek bij het Haags Montessori Lyceum (HML), Dalton Voorburg en het Montaigne Lyceum. Tijdens deze momenten proeven de achtstegroepers de sfeer op een vo-school en maken ze kennis met het voortgezet (montessori)onderwijs.

In december ontvangt elk kind een scholenlijst met alle vo-scholen passend bij het preadvies zodat er tijdig georiënteerd kan worden op een passende vo-school. De scholenlijst bevat alleen vo- scholen in de BOVO regio Haaglanden: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg. Groepsleerkrachten kunnen kind en ouders ondersteunen in het zoeken van scholen die passen bij het kind en het niveau van het kind. Tevens is er de digitale scholenwijzer (https://scholenwijzer.denhaag.nl/) om goed beslagen ten ijs de open dagen te kunnen bezoeken. 

Ouders kunnen met hun kind de voorlichtingsdagen bezoeken die vo-scholen organiseren.
Deze voorlichtingsdagen worden in de regio Haaglanden georganiseerd in de volgende perioden:
- week 2 t/m 5: 8 januari t/m 3 februari 2024 én
- week 9 t/m 11: 26 februari t/m 16 maart 2024
 
Ouders maken in deze periode met hun een kind een voorkeurslijst. Het dringende advies is om bij praktijkonderwijs en vmbo minimaal 4, bij havo minimaal 6 en bij vwo minimaal 8 scholen op de voorkeurslijst te zetten. Dit vergroot de kansen op een plek in de eerste ronde. Het is geen plaatsingsgarantie.
Deze lijst is nodig bij de aanmelding in maart.

Communicatie met het vo

De groepsleerkracht schrijft voor elk kind uit groep 8 een onderwijskundig rapport (OKR) voor de vo-school. Het OKR wordt opgesteld ter onderbouwing van het schooladvies en is bedoeld voor de vo-school. De vo-scholen besluiten op basis van het OKR of zij een kind wel of niet aannemen.

In het onderwijskundig rapport staat:

 • Contactgegevens leerling
 • Leervorderingen en cognitieve capaciteiten
 • Ontwikkeling en ondersteuning
 • Advies en overdracht
 • Gegevens ouders/verzorgers
 • Bijlagen (indien van toepassing)

Het OKR wordt digitaal overgedragen aan de vo-school via een beveiligde omgeving van onderwijs transparant (OT). Het OKR wordt in januari eerst via de ouderrol van OT ter inzage aangeboden aan ouders. Ouders kunnen desgewenst hun eigen zienswijze toevoegen.

Het schooladvies is leidend en de vo-scholen mogen geen aanvullende toetsing eisen of kinderen zelf toetsen. Bij vragen gaat de vo-school in gesprek met de basisschool.

Na de definitieve inschrijving van kinderen vindt er met scholen uit de regio ook een mondelinge overdracht plaats. De groepsleerkracht zal naar deze uitwisselingsmarkt gaan.

Doorstroomtoets

Op onze school maken de kinderen Route 8, een uitgave van AVISION. Dit is een adaptieve digitale toets, die naar onze opvatting recht doet aan de wijze, waarop wij onze kinderen een laatste check willen laten doen voor zij naar het vo gaan. De doorstroomtoets vindt landelijk jaarlijks plaats in de eerste twee weken van februari. Er worden 3 onderdelen getoetst: taal, rekenen en functioneren. 

Bij taal komen de volgende onderdelen aan de orde: 

 • Leesvaardigheid 
 • Taalverzorging 
 • Woordenschat 
 • Begrippenlijst 
 • Luistervaardigheid 

Bij rekenen komen de volgende onderdelen aan de orde: 

 • Getallen 
 • Verhoudingen 
 • Meten en meetkunde 
 • Verbanden 

Bij functioneren komen de volgende onderdelen aan de orde: 

 • Zelfconcept 
 • Werkhouding 

De uitslag van Route 8 wordt in een envelop met het kind meegegeven. Bij het resultaat hoort een geadviseerd brugklastype, dit staat vermeld op het uitslagformulier.  

Als het geadviseerde brugklastype lager of gelijk is aan het voorlopig schooladvies, heeft dit geen consequenties. Het voorlopig schooladvies wordt omgezet in een definitief schooladvies.  

Als het geadviseerde brugklastype hoger is dan het voorlopig schooladvies, dan zal het schooladvies bijgesteld worden tot een hoger definitief advies. Als het in het belang van het kind is, besluit MSL het voorlopige schooladvies niet te verhogen. 

Communicatie met ouders van uitgelote leerlingen

Als een leerling onverhoopt op alle scholen van de voorkeurslijst uitgeloot is, neemt de MSL proactief contact op met de ouders op de dag van de uitslag.

BOVO

Het aanmeldingsformulier, het onderwijskundig rapport en de uitslag van de doorstroomtoets worden door ons digitaal aangeleverd aan de vo scholen via de BOVO, de Haagse instantie die zorgdraagt voor een goede aansluiting tussen het basis- en het voortgezet onderwijs (van bo naar vo).  

Meer informatie over de BOVO procedure kunt u vinden op de website https://www.bovohaaglanden.nl

SPPOH

Passend onderwijs betekent dat alle kinderen een plek krijgen op een school die bij ze past. Oók als ze extra hulp nodig hebben. Hiervoor werken scholen samen in een samenwerkingsverband. SPPOH is het samenwerkingsverband voor Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Meer informatie over passend onderwijs is te vinden op de website https://ouders.sppoh.nl/  

Voor passend onderwijs op de middelbare school kijk je op: Ouder- en Jeugd steunpunt - SWV Zuid Holland West


Dit protocol van overgang po-vo is goedgekeurd door het schoolbestuur.

Cookie instellingen