Verlof

VRIJSTELLING SCHOOLBEZOEK

In bepaalde gevallen kunt u toestemming krijgen om uw kind niet naar school te laten gaan. Bijvoorbeeld bij ziekte, religieuze feestdagen, verhuizing, bruiloft en gewichtige omstandigheden zoals overlijden van een familielid of een begrafenis.
Om hiervoor vrij te krijgen moet u een vrijstelling van schoolbezoek aanvragen bij de schooldirecteur. Deze beoordeelt of er een gegronde reden is voor verzuim.

In uitzonderlijke gevallen verleent de school toestemming voor z.g. “medisch gerelateerd verlof”, zoals bezoek aan de tandarts of orthodontist. Dit uitsluitend, wanneer dit urgent is en onmogelijk buiten schooltijd kan plaatsvinden. Verlof voor fysiotherapie, logopedie of remedial teacher is ook “medisch gerelateerd “ verlof en dit verlof moet bij de directeur worden aangevraagd. Ook geldt, dat aangetoond moet worden dat dit onmogelijk buiten schooltijd kan worden gerealiseerd en noodzakelijk is voor de ontwikkeling van het kind.

U mag uw kind niet mee op vakantie nemen buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan overtreedt u de Leerplichtwet. U kunt wel bij de directeur een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties. Dat kan alleen als u door uw beroep of dat van uw partner niet weg kunt in de schoolvakanties. Een verzoek tot vrijstelling heet officieel ‘beroep op vrijstelling’.

Als een leerling verzuimt zonder dat hiervoor een geldige reden is, of als dit niet met de school is overlegd, zijn de ouders van de leerling strafbaar. De school waarschuwt dan de leerplichtambtenaar.
 

VOORWAARDEN VERLOF VOOR VAKANTIE BUITEN SCHOOLVAKANTIE

Wilt u een verzoek tot verlof buiten de schoolvakanties doen? Dan moet dit ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen:
•Het gaat om een gezinsvakantie.
•De vakantie kan niet plaatsvinden in de vastgestelde schoolvakanties vanwege het beroep van u of uw partner.
•Het verlof valt niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie.
 

AANVRAGEN VERLOF VOOR VAKANTIE BUITEN SCHOOLVAKANTIE

Dien de verlofaanvraag zo vroeg mogelijk in bij de directeur van de school. Bij voorkeur minimaal 8 weken van tevoren. Elke aanvraag voor vakantie buiten de schoolvakanties wordt individueel beoordeeld. De directeur kan u om een werkgeversverklaring of een eigen verklaring zelfstandige vragen. Soms vraagt de directeur de leerplichtambtenaar om advies.
 

DUUR EN FREQUENTIE VAKANTIE BUITEN SCHOOLVAKANTIE

U kunt uw kind maximaal 1 keer per jaar buiten de schoolvakanties meenemen op vakantie. U moet dan wel voldoen aan alle voorwaarden voor vrijstelling en toestemming hebben van de directeur van de school.
 

VERLOFAANVRAAG VAN MEER DAN 10 SCHOOLDAGEN

Verlof buiten de schoolvakanties mag nooit langer dan 10 schooldagen duren. Dient u toch een verlofaanvraag in voor meer dan 10 dagen? Dan stuurt de directeur van de school de aanvraag door naar de leerplichtambtenaar. De ambtenaar laat over het algemeen het advies van de schoolleiding meewegen in het besluit. Meestal is ook een verklaring van een arts of sociale instantie noodzakelijk, waaruit blijkt dat verlof nodig is.
 

LUXEVERZUIM

Zoals uit bovenstaande informatie blijkt zijn wij voor het verlenen van extra vrije dagen op verzoek van ouders, gebonden aan de regels van de Leerplichtwet. In de folder van de gemeente Den Haag leest u alles wat u verder moet weten over luxeverzuim en verlof.
 

VERLOFFORMULIER

Wilt u een verlofaanvraag doen? Vult u dan het verlofformulier in en mail dit naar info@mslv.nl.
Cookie instellingen