Medicatie op school

Steeds vaker worden leerkrachten op school geconfronteerd met leerlingen die om welke reden dan ook medicatie behoeven. Daarvoor bestaat wetgeving en ook zijn er diverse protocollen ontwikkeld. De wetgever maakt onderscheid tussen het verstrekken cq toedienen van medicijnen en medisch handelen (BIG)  Er bestaan allerlei toestemmingsformulieren. De onderstaande passage uit het model protocol van de PO raad is echter cruciaal en daarom heeft het personeel géén toestemming om medicatie toe te dienen of te verstrekken.

"De schoolleiding aanvaardt met het verrichten van dergelijke handelingen een aantal verantwoordelijkheden. Leraren begeven zich dan op een terrein waarvoor zij niet gekwalificeerd zijn. Met het oog op de gezondheid van het kind is het van groot belang dat zij in dergelijke situaties zorgvuldig handelen. Zij moeten daarbij over de vereiste bekwaamheid beschikken.

Leraren en schoolleiding moeten zich realiseren dat, wanneer zij fouten maken of zich vergissen zij voor medische handelingen aansprakelijk gesteld kunnen worden."


Dit komt er dus op neer, dat medicatie met het kind meegegeven moet worden en bijvoorbeeld in de broodtrommel of in een speciaal bij de apotheek verkrijgbaar "slim doosje".

Uiteraard zijn de EHBO'ers , die zijn opgeleid om eerste hulp bij ongelukken te verlenen altijd bevoegd en bekwaam om de vereiste hulp te verlenen wanneer dat noodzakelijk is.

Contactinformatie

Neem contact op