Protocol overstap PO-VO

1. De totstandkoming van het basisschooladvies

Het basisschooladvies (BSA) wordt gebaseerd op leerprestaties, de aanleg en de (sociaal-emotionele) ontwikkeling van de leerling gedurende de gehele basisschoolperiode.

2. Interne organisatie rondom het basisschooladvies

 1. MSL (Montessorischool Leidschenveen) geeft de leerling eind groep 7 een preadvies (voorlopig BSA). Dit preadvies wordt door meerdere personen binnen de school gezamenlijk besproken en vastgesteld. Deze “schoolverlaterscommissie”, bestaat uit de directeur, de intern begeleider, de bovenbouwcoördinator, een orthopedagoog van het HCO en de groepsleerkracht(en). Een gespreksverslag (hoofdlijnen) wordt vastgelegd in ParnasSys (leerlingadministratiesysteem).
   
 2. De groepsleerkracht brengt de ouders en leerling aan het eind van het schooljaar mondeling op de hoogte van het preadvies.
 3. In september worden de leerlingen van groep 8 door de bouwcoördinator ingevoerd in de digitale applicatie Onderwijs Transparant (POVO OT).
 4. Naar aanleiding van de gesprekken rondom het preadvies kan bij een deel van de leerlingen in november de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau), het Drempelonderzoek of de cito toetsten B8 voor rekenen & wiskunde en/of begrijpend lezen afgenomen worden. De genoemde citotoetsen komen dan in de plaats van de M8 toetsen.
  De NIO meet de algemene intelligentie en geeft een indicatie van het aanlegniveau, het drempelonderzoek is een leerstofvorderingentoets.
  De genoemde toetsen zijn geen onderdeel van de eindtoets maar kunnen gebruikt worden om het schooladvies steviger te onderbouwen.
 5. Begin november organiseert de school een informatieavond voor de ouders van de leerlingen uit groep 8 met als onderwerp de overstap naar het VO en de eindtoets. Er wordt onder andere ingegaan op de toets zelf, de interpretatie ervan en de vervolgstappen.
 6. Ouders krijgen in december een overzicht van scholen voor voortgezet onderwijs die passen bij het gegeven (pre)advies.
 7. De groepsleerkracht schrijft voor elke leerling uit groep 8 een onderwijskundig rapport (OKR) voor de vo school.
 8. In december stelt de “schoolverlaterscommissie” een definitief BSA vast. Het gespreksverslag wordt in hoofdlijnen opgenomen in ParnasSys.
 9. In december worden ouders en leerling door de groepsleerkracht op de hoogte gebracht van het definitieve basisschooladvies.
 10. Het OKR en adviesformulier worden twee weken voor de 1e aanmelddatum aan ouders per post verzonden.
   
 11. In april maken alle leerlingen de eindtoets: Route 8.
 12. Eind mei wordt de uitslag van Route 8 intern besproken. Hierbij zijn de directeur, de intern begeleider, de bovenbouwcoördinator en de groepsleerkracht betrokken.
  Zie voor de procedure punt 4: Eindtoets
   
 13. De eindverantwoordelijkheid voor het basisschooladvies en het OKR berust bij de directeur.

3. Communicatie met het vo

Het BSA is onderdeel van het onderwijskundig rapport (OKR) van een leerling. Het OKR wordt opgesteld ter onderbouwing van het basisschooladvies en is bedoeld voor de VO school.
In het onderwijskundig rapport staat:
 • Contactgegevens Leerling en BAO
 • Leervorderingen en cognitieve capaciteiten
 • Ontwikkeling en gedrag
 • Advies en ondersteuning
 • Gegevens ouders/verzorgers
 • Bijlagen (indien van toepassing)
Het OKR wordt digitaal overgedragen aan het VO via een beveiligde omgeving. Ouders hebben het recht op inzage in het OKR en kunnen hier een eigen visie aan toevoegen. Het basisschooladvies is leidend en de vo scholen mogen geen aanvullende toetsing eisen of leerlingen zelf toetsen. Bij vragen gaat het VO in gesprek met de basisschool.
Na de definitieve inschrijving van leerlingen vindt er met scholen uit de regio ook een mondelinge overdracht plaats. De groepsleerkracht zal naar deze uitwisselingsmarkt gaan.
Om de leerlingen alvast een kijkje te laten nemen op een school voor voortgezet onderwijs, gaan alle leerlingen uit groep 8 in november een middag op bezoek bij het Haags Montessori Lyceum (HML). Tijdens deze middag proeven de achtstegroepers de sfeer op een VO school en maken ze kennis met het voortgezet (montessori)onderwijs.

Ouders kunnen met hun kind de voorlichtingsdagen bezoeken die scholen organiseren.

4. Eindtoets

Op Montessorischool Leidschenveen maken de leerlingen Route 8, een uitgave van AVISION. Dit is een adaptieve digitale toets, die op alle punten naar onze opvatting recht doet aan de wijze, waarop wij onze kinderen een laatste check willen laten doen voor zij naar het vo gaan. De eindtoets vindt landelijk jaarlijks plaats tussen 15 april en 15 mei. Er worden 3 onderdelen getoetst: taal, rekenen en functioneren.

Bij taal komen de volgende onderdelen aan de orde:
•Leesvaardigheid
•Taalverzorging
•Woordenschat
•Begrippenlijst

Bij rekenen komen de volgende onderdelen aan de orde:•Getallen
•Verhoudingen
•Meten en meetkunde
•Verbanden

Bij functioneren komen de volgende onderdelen aan de orde:
•Zelfconcept
•Werkhouding

De uitslag van Route 8 wordt per post aan ouders verzonden. Bij het resultaat hoort een geadviseerd brugklastype, dit staat vermeld op het uitslagformulier. Als het geadviseerde brugklastype lager of gelijk is aan het BSA, heeft dit geen consequenties. Als het geadviseerde brugklastype hoger is dan het BSA, zal de school het BSA heroverwegen. Het is mogelijk dat het BSA wordt herzien, hiertoe is de school niet verplicht. In dergelijke gevallen zal de school hier met ouders over in gesprek gaan.

 
Dit protocol van overgang po-vo is goedgekeurd door het schoolbestuur.

Contactinformatie

Neem contact op