Protocol overstap PO-VO

In groep 8 krijgen de kinderen een basisschooladvies (BSA) voor de overgang naar de middelbare school. Hieronder wordt beschreven hoe het schooladvies op onze school tot stand komt.

1. De totstandkoming van het basisschooladvies

Het BSA wordt gebaseerd op leerprestaties, de aanleg en de (sociaal-emotionele) ontwikkeling van het kind gedurende de gehele basisschoolperiode.

2. Interne organisatie rondom het basisschooladvies

 1. Montessorischool Leidschenveen (MSL) geeft het kind eind groep 7 een preadvies (voorlopig BSA). Dit preadvies wordt door meerdere personen binnen de school gezamenlijk besproken en vastgesteld. Deze “schoolverlaterscommissie”, bestaat uit de directeur, de intern begeleider, de bovenbouwcoördinator, een orthopedagoog van het HCO en de groepsleerkracht(en). Een gespreksverslag (hoofdlijnen) wordt vastgelegd in ParnasSys (leerlingadministratiesysteem).
 2. De groepsleerkracht brengt het kind en de ouders aan het eind van het schooljaar mondeling op de hoogte van het preadvies.
 3. In september worden de kinderen van groep 8 ingevoerd in de digitale applicatie Onderwijs Transparant (POVO OT).
 4. Naar aanleiding van de gesprekken rondom het preadvies kan bij een deel van de kinderen in november de Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO), het Drempelonderzoek of de cito toetsten B8 voor rekenen & wiskunde en/of begrijpend lezen afgenomen worden. De genoemde citotoetsen komen dan in de plaats van de M8 toetsen.
  De NIO meet de algemene intelligentie en geeft een indicatie van het aanlegniveau, het drempelonderzoek is een leerstofvorderingentoets.
  De genoemde toetsen zijn geen onderdeel van de eindtoets maar kunnen gebruikt worden om het schooladvies steviger te onderbouwen.
 5. Begin november organiseert de school een informatieavond voor de ouders van de kinderen uit groep 8 met als onderwerp de overstap naar het voortgezet onderwijs (vo) en de eindtoets. Er wordt onder andere ingegaan op de toets zelf, de interpretatie ervan en de vervolgstappen.
 6. In december stelt de “schoolverlaterscommissie” een definitief BSA vast. Het gespreksverslag wordt in hoofdlijnen opgenomen in ParnasSys.
 7. In december worden kind en ouders door de groepsleerkracht op de hoogte gebracht van het definitieve basisschooladvies.
 8. In december krijgt het kind een overzicht van scholen voor voortgezet onderwijs die passen bij het gegeven BSA.
 9. De groepsleerkracht schrijft voor elk kind uit groep 8 een onderwijskundig rapport (OKR) voor de vo-school.
 10. Het OKR en adviesformulier worden twee weken voor de 1e aanmelddatum aan ouders per post verzonden.
   
 11. In april maken alle kinderen de eindtoets: Route 8.
 12. Eind mei wordt de uitslag van Route 8 intern besproken. Hierbij zijn de directeur, de intern begeleider, de bovenbouwcoördinator en de groepsleerkracht betrokken.
  Zie voor de procedure punt 5: Eindtoets
   
 13. De eindverantwoordelijkheid voor het BSA en het OKR berust bij de directeur.

3. Ondersteuning bij de orientatie en aanmelding op het vo

In december wordt het BSA vastgesteld zodat er tijdig georiënteerd kan worden op een passende vo-school. Bij het BSA zit een scholenlijst, met alle vo-scholen. De scholenlijst bevat vo-scholen, die passen bij het BSA. Dit zijn alleen vo- scholen in de BOVO regio Haaglanden: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg. De scholenlijst is bedoeld om te helpen bij het oriënteren op vo-scholen waar het kind naar toe zou kunnen. Tijdens de adviesgesprekken in december bespreken de leerkrachten met kind en ouders welke scholen passen bij het kind en het niveau van het kind. Hierna maken de ouders met hun een kind een voorkeurslijst. Het advies is om minimaal 6 scholen in te vullen, om de kans op een plek te vergroten. Deze lijst wordt bij de eerste school van aanmelding ingeleverd in februari.

Om de kinderen alvast een kijkje te laten nemen op een school voor voortgezet onderwijs, gaan alle kinderen uit groep 8 in november een middag op bezoek bij het Haags Montessori Lyceum (HML). Tijdens deze middag proeven de achtstegroepers de sfeer op een vo-school en maken ze kennis met het voortgezet (montessori)onderwijs.

Ouders kunnen met hun kind de voorlichtingsdagen bezoeken die scholen organiseren.

4. Communicatie met het vo

Het BSA is onderdeel van het onderwijskundig rapport (OKR) van een leerling. Het OKR wordt opgesteld ter onderbouwing van het BSA en is bedoeld voor de vo-school.

In het onderwijskundig rapport staat:
 • Contactgegevens leerling
 • Leervorderingen en cognitieve capaciteiten
 • Ontwikkeling en gedrag
 • Advies en ondersteuning
 • Gegevens ouders/verzorgers
 • Bijlagen (indien van toepassing)
Het OKR wordt digitaal overgedragen aan het vo via een beveiligde omgeving. Ouders hebben het recht op inzage in het OKR en kunnen hier een eigen visie aan toevoegen. Het BSA is leidend en de vo-scholen mogen geen aanvullende toetsing eisen of kinderen zelf toetsen. Bij vragen gaat het vo in gesprek met de basisschool.

Na de definitieve inschrijving van kinderen vindt er met scholen uit de regio ook een mondelinge overdracht plaats. De groepsleerkracht zal naar deze uitwisselingsmarkt gaan.

5. Eindtoets

Op onze school maken de kinderen Route 8, een uitgave van AVISION. Dit is een adaptieve digitale toets, die naar onze opvatting recht doet aan de wijze, waarop wij onze kinderen een laatste check willen laten doen voor zij naar het vo gaan. De eindtoets vindt landelijk jaarlijks plaats tussen 15 april en 15 mei. Er worden 3 onderdelen getoetst: taal, rekenen en functioneren.

Bij taal komen de volgende onderdelen aan de orde:
 • Leesvaardigheid
 • Taalverzorging
 • Woordenschat
 • Begrippenlijst
 • Luistervaardigheid
Bij rekenen komen de volgende onderdelen aan de orde:
 • Getallen
 • Verhoudingen
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden
Bij functioneren komen de volgende onderdelen aan de orde:
 • Zelfconcept
 • Werkhouding
De uitslag van Route 8 wordt per post aan ouders verzonden. Bij het resultaat hoort een geadviseerd brugklastype, dit staat vermeld op het uitslagformulier. Als het geadviseerde brugklastype lager of gelijk is aan het BSA, heeft dit geen consequenties. Als het geadviseerde brugklastype hoger is dan het BSA, zal de school het BSA heroverwegen. Het is mogelijk dat het BSA wordt herzien, hiertoe is de school niet verplicht. In dergelijke gevallen zal de school hier met ouders over in gesprek gaan.

 
Dit protocol van overgang po-vo is goedgekeurd door het schoolbestuur.

Contactinformatie

Neem contact op